Ολοκλήρωση e-learning μαθήματος για Personal Banking

Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με θεματικό αντικείμενο το Personal Banking για την Τράπεζα Alpha. Σε αυτό το project εγκαινιάστηκε η διατήρηση ημερολογίου, παρόμοιου με εκείνο του ερευνητή.

Σε αυτό καταγράφηκε όλη η πορεία του project, από την ανάληψή του μέχρι και την τελική παράδοση αυτού, με σκοπό τον εντοπισμό των «δύσκολων σημείων» της υλοποίησης των εργασιών και την εξεύρεση διαδικασιών που θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την εξέλιξη του έργου. Η μέθοδος της διατήρησης ημερολογίου θα συνεχιστεί σε επόμενα projects, προκειμένου να συλλεχθούν επαρκή δεδομένα που πιθανώς θα οδηγήσουν σε ανανέωση μεθόδων και διαδικασιών.