Σύστημα Πιστοποιήσεων

Η εταιρεία μας δημιούργησε μία ολοκληρωμένη λύση Ενοποιημένου Συστήματος Πιστοποιήσεων, η οποία αποτελείται από ένα σύνολο εφαρμογών λογισμικού που ολοκληρώνουν τρία βασικά συστήματα:

  • το Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα Ανάπτυξης Ερωτήσεων Πιστοποιήσεων

Μέσα από το σύστημα αυτό δίνεται η δυνατότητα σε απλούς χρήστες με τη χρήση απλών εντολών να δημιουργούν ερωτήσεις για τον έλεγχο του επιπέδου των εκπαιδευομένων στη χρήση διάφορων εφαρμογών, όπως αυτές του Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Internet Explorer). Πρόκειται για ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών αλλά κυρίως ερωτήσεις που ελέγχουν τη διαδρομή των εκπαιδευομένων μέσα στην εφαρμογή, προκειμένου εκείνοι να εκτελέσουν μια συγκεκριμένη εντολή, η οποία τους ζητείται (in-application automated test).

  • το Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα Διαδικασιών Πιστοποιήσεων

Μέσα από το σύστημα αυτό υποστηρίζονται όλες οι διαδικασίες προκήρυξης, οργάνωσης και πραγματοποίησης εξετάσεων από τους  διάφορους εγγεγραμμένους εξεταστικούς φορείς, καθώς και όλες τις υποστηρικτικές διαδικασίες μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων (έκδοση πιστοποιητικών, στατιστικά στοιχεία).

  • το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξέτασης

Το σύστημα αυτό, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ενεργοποιεί την κατάλληλη εφαρμογή (π.χ. Word) στον Η/Υ της εξέτασης και εμφανίζει μια ερώτηση στον υποψήφιο. Ανάλογα με την εκάστοτε ερώτηση, ο εξεταζόμενος καλείται να εκτελέσει συγκεκριμένες εργασίες στο λογισμικό της ενότητας, στην οποία εξετάζεται (πχ. Word).

Τα τρία συστήματα συνεργάζονται προκειμένου να προετοιμάζονται, να προκηρύσσονται και να διενεργούνται οι εξετάσεις για την πιστοποίηση σε οποιοδήποτε θεματικό πεδίο, με αυτοματοποιημένο και αδιάβλητο τρόπο.

Η ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος είναι ένα έργο υψηλότατης πολυπλοκότητας, καθώς απαιτεί εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ασφάλειας και διαθεσιμότητας, τεχνολογίες αιχμής, συμμόρφωσης με διεθνή και Ελληνικά πρότυπα (ΟΕΚΚ, ISO), καθώς και ολοκλήρωσης με ήδη υπάρχοντα μηχανογραφικά συστήματα.